Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Szkolenia


 


 

Szkolenia w zakresie ochrony imprez masowych :

 

- członek służb informacyjnych  -  24 godziny zajęć dydaktycznych

 

- członek służb porządkowych - 26 godzin zajęć dydaktycznych

 

- kierownik ds. bezpieczeństwa  - 50 godzin zajęć dydaktycznych

 

 

Służby porządkowe – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi

                                   do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora,

                                   wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa - może być wyłącznie osoba, która ukończyła

                                   szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23,

                                   a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka została

                                   dodatkowo wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

                                   fizycznej.

 

 Szkolenia kończą się egzaminem pisemnym przed komisją powołaną przez biuro ochrony JAGUAR.

 

Kursy rozpoczynają się dwa razy w miesiącu - szczegóły w biurze.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB d20111087

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

[pobierz] 0.2 MB d20090504lj

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

                                                                 INFORMACJA !!!

 

dot. Kursów doszkolających kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Informuję, że zgodnie z przepisem art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2213) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej         ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności teoretycznei praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia i przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

 

Z obowiązku takiego zwolniona jest osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

 

Ponieważ w dniu 31 grudnia 2018 roku mija 5 lat od wprowadzenia powyższego obowiązku, wszyscy pracownicy ochrony fizycznej, którzy przed dniem 31 grudnia 2013 roku mieli ważne licencje pracownika ochrony i zostali z urzędu wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązani są doręczyć zaświadczenie o ukończeniu kursu w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku.

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w innych od wskazanego terminach, mają obowiązek doręczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu w ciągu 15 dni od dnia w którym upływa 5 lat od uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Niedoręczenie zaświadczenia we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.