Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Kursy


 Kurs : ,,Kwalifikowany pracownik ochrony,,

  

 Termin rozpoczęcia kursu:  każdy poniedziałek miesiąca


 W dniu rozpoczęcia kursu należy zgłosić się w siedzibie firmy wraz z:

  • dowodem osobistym , 
  • wpisowym – 250 zł (w przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona),

 

  Do 14 dni od daty rozpoczęcia kursu należy dostarczyć:

  • 4 zdjęcia ,
  • zaświadczenie lekarskie (wystawia lekarz rodzinny) potwierdzające brak przeciwwskazań do ukończenia kursu ochrony 
  • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum (lub szkoły podstawowej)

 

  


Czas trwania kursu : 2 miesiące.

 

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej trwa –245 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się 3-4 razy  w tygodniu, w blokach 8 godzinnych. 


- STRZELNICA :


   Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzi wykwalifikowany instruktor strzelectwa – Alicja Dudek, zgodnie z konspektem strzeleckim uzgodnionym w Wydziałem Postępowania Administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

   Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej w siedzibie firmy. Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicy :


 Kurs można odbyć w trybach :

 

- stacjonarnym (dziennym – zajęcia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) ,

wieczorowym ( zajęcia w godzinach popołudniowych 17.00-21.00) ,

- zaocznym ( zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00) .

Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.

 

Program obejmuje:  6 bloków tematycznych o łącznym wymiarze  -245 godz.

  80 godz. zajęć praktycznych,165 godz. zajęć teoretycznych:


- Blok : Ogólnoprawny – (teoria i praktyka) – 50 godz.
- Blok : Ochrona osób – (teoria) – 30 godz.
- Blok : Ochrona mienia – (teoria) – 70 godz.
- Blok : Wyszkolenie strzeleckie (teoria 15 godz. + praktyka 20 godz. ) – 35 godz.
- Blok : Samoobrona (praktyka) – 30 godz.
- Blok : Techniki interwencyjne (praktyka) – 30 godz.


   Program szczegółowo realizowany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia : 18.12.2013 r. Dz. U. z 2013 r. (poz. 1688)

 

 


Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wpis na listę

                                                                               

Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

- Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 - Wiek (ukończone lat życia)- 21 lat

- Ukończyła co najmniej - gimnazjum (lub szkołę podstawową) 

 - Ma pełną zdolność do czynności prawnych –  (stwierdzone własnoręcznym oświadczeniem)

- Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo                      ( własnoręczne oświadczenie)

- Posiada nienaganną opinię - wydaną przez włąściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego/miejskiego) Policji, sporządzona na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
 - Posiada zdolność fizyczna i psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniami lekarskim i psycholigicznym, których ważność nie upłynęła,
 - Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

 

             

 Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wpis na listę -

            

 Kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 

- Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- Wiek (ukończone lat życia)- 18 lat ,
- Ma pełną zdolność do czynności prawnych – (stwierdzone własnoręcznym oświadczeniem)

- Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo ( własnoręczne oświadczenie)

- Posiada nienaganną opinię - wydaną przez włąściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego/miejskiego) Policji, sporządzona na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
- Posiada zdolność fizyczna i psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniami lekarskim i psycholigicznym, których ważność nie upłynęła,

          - Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

                              (DZ.U z 2002 r. Nr 112, poz 979 z późn. zm.)


 

[pobierz] 1.0 MB wzor-wniosku-o-wpis-na-liste-kwalifikowanych-praco

Wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

  


 Badania

 

   Po pozytywnym ukończeniu kursu ,,Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,, każda osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej -  musi wykonać  następujące badania:

 

  Ustawa z dnia:
13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

 

Art. 9
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  

Badania lekarskie:

 

Art. 32.  Badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych
               pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych
               niż 3 lata :
                      1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin
                          nastepnego badania niż 3 lata,
                      2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż
                          6 miesięcy,
                      3) na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji

                          – w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej

                         do wykonywania zadań.

 

Art. 33. 1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę
                   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadające taki wpis
                   przeprowadza się na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków ,

                   o których mowa w art. 32 pkt. 3 i art. 33 a ust.3

 

              2. Do wniosku , o którym mowa w ust. 1 , osoba ubiegająca się o wpis na listę
                  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest
                  obowiązana dołączyć oświadczenie , złożone pod rygorem odpowiedzialności

                  karnej za składanie fałszywych zeznań , że nie jest osobą niepełnosprawną

                  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

                  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127, poz. 127,

                  poz. 721, z późn. zm) lub nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności

                  do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony

                  stopień niepełnosprawności , inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

  

              3. W przypadkach , o których mowa w art. 32 pkt. 3 i art. 33 a ust. 3 osoba poddająca się
                  badaniu jest obowiązana złożyć lekarzowi i psychologowi przeprowadzającemu
                  badanie oświadczenia albo dokumenty , o których mowa w ust.2

 

 

              4. Do przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę
                  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz
                  wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 7, uprawniony
                  jest lekarz, który posiada:
                      1) uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia
                          26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
                      2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich
                          uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.15 ust. 7 ustawy o
                          broni i amunicji.

  

Art. 33 a. 1. Do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę
                      kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz 
                      wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, jest
                      uprawniony psycholog, który posiada:
                          1) dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii,
                          2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań
                              psychologicznych, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
                              art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji,
                          3) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie , przy czym co najmniej przez 2
                              lata w ostatnim pięcioleciu wykonywał usługi psychologiczne w zakresie
                              diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego.

  

                     2. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się
                         osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
                         fizycznej, oraz za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana
                         poddać się osoba posiadająca taki wpis, a także wydane na ich podstawie
                         orzeczenia, ponosi osoba poddana badaniu, a w odniesieniu do pracowników,

                         pracodawca zatrudniający tę osobe.

 

Art. 34. 1) Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA w Katowicach,
ul. Głowackiego 10, Katowice
tel. (0-32) 782-72-00

cena badań - 320 zł

Homosum - Ośrodek Psychoedukacji

uL. Św. Antoniego 10, Rybnik

 tel. (0-32) 422-86-07

cena badań - 300 zł

[pobierz] 0.1 MB OFERTA na kwalifikowanych pracownikow ochrony

OFERTA zawiera następujące informacje :


,,KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY,,

 

- opis kursu,

- wymagane kwalifikacje,

- procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników,

- procedura uzyskania zezwolenia na broń,

- szczegółowy harmonogram i sposób realizacji szkolenia.